• Website
Geen resultaten gevonden.

REMEHA PRIVACY VERKLARING

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je de Remeha N.V. website bezoekt of diensten en/of producten van Remeha N.V. afneemt of gebruikt. Voor het verzamelen van persoonsgegevens via apps, producten en diensten gerelateerd aan onze apparaten die met het internet verbonden zijn (connected devices) hebben wij een specifieke privacyverklaring, zie hier. Hieronder vind je meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens en waar u terecht kunt voor een klacht of vragen.

Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens?

Remeha N.V., gevestigd aan de Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem, RPR Antwerpen (“Remeha") is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien bepaalde diensten mede ontwikkeld zijn en beheerd worden door BDR Thermea Group B.V., kan BDR Thermea Group B.V. gezamenlijk met Remeha als verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt.

Welke gegevens verwerken wij?

Ben je klant, installateur, leverancier en/of zakenpartner van Remeha en/of bezoek je onze websites en social media pagina’s, dan verzamelen wij jouw persoonsgegevens.

Klanten, installateurs en/of andere zakenpartners

 • Contact gegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, professionele contact gegevens (bedrijf, functie, telefoonnummer).
 • Betaalgegevens: zoals (zakelijke) bankrekeningnummer, facturen, en andere informatie om betalingen te doen of te ontvangen.
 • Transactiegegevens: zoals informatie over (online) aankopen, (klant) account informatie, bestel en contract informatie, leveringsdetails, facturatie en financiële gegevens, kredietwaardigheid en transactie geschiedenis.
 • Klant en leverancier classificatie informatie: zoals industrie / sector, geografische locatie en overige parameters.
 • Screening: zoals professionele kwalificaties, licenties en certificaten, werkvergunningen, overheidsidentificatiedocumenten, mogelijke belangenconflicten, uiteindelijke begunstigden, alles uiteraard in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Verwijzingen en zakelijke leads: zoals contactgegevens voor verwijzingen (zoals “Vind een installateur”, maar ook doorverwijzing van een consument naar een verkopende installateur ingeval van een garantieclaim) en zakelijke leads die zijn ontvangen van zakelijke partners.
 • Installatie product: Als je een Remeha product laat installeren, dan ontvangt Remeha via je installateur het serienummer van je product, je naam, adres en woonplaats, daarnaast ontvangen we je e-mailadres en overige contactgegevens.

Websitebezoek

 • Mijn Remeha account en inloggegevens: zoals jouw gebruikersnaam, beveiligingslogboeken, [wat nog meer, bijv ook gehast wachtwoord?], je naam, bedrijfsnaam, klantnummer, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook deelname aan en analyseren van online gevolgde cursussen, analyse van de verkopen en punten verdiend via het loyaliteitsprogramma en aankopen uit de cadeaushop.
 • Voorkeuren: zoals persoonlijke voorkeuren voor onze producten en diensten, taal en marketing voorkeuren.
 • Online advieswijzer, productregistratie consumenten, acties en/of subsidies: zoals door jou ingevoerde gegevens (zoals adres en samenstelling huishouding bij de Warmtewijzer), de daarop gebaseerde verstrekte adviezen en je offerteaanvragen bij een erkende installateur, je contact- en adresgegevens, installatiedatum, de verkopende en onderhoudende installateur en productgegevens (serienummer).
 • Informatie over website- en servicegebruik: zoals de hostnaam en het IP-adres van jouw apparaat, jouw browsertype en -versie, jouw besturingssysteem, de pagina’s die je bezoekt, het tijdstip en de duur van jouw bezoek en de website die jouw naar ons heeft doorverwezen.
 • Cookies: voor meer informatie hierover, verwijzen wij je graag naar onze Cookie verklaring.

Rechtstreekse communicatie

 • Correspondentie: zoals de inhoud, datum en tijd van e-mails of telefoongesprekken (waaronder klachten en service verzoeken), chats, social media berichten.
 • Campagne of wedstrijd: zoals uw naam, leeftijd en overige gegevens nodig voor deelname aan de actie.
 • Sollicitanten: zoals de persoonsgegevens op uw cv.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens gegevens?

Websitebezoekers (consument)

We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (1) je te adviseren bij de aankoop van een product (of dienst) en je met dit advies in contact te kunnen brengen met installateurs die onze producten verkopen, (2) om je klachten en vragen af te kunnen handelen (telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden) (3) om je verkopende installateur na de installatie van je product te kunnen ondersteunen bij mogelijke garantieclaims en daarmee service te kunnen bieden, (4) om je op de hoogte te stellen van een gebrek in een van onze producten (denk aan een fabrieksfout) (5) om onze diensten te verbeteren en je een betere ervaring te bieden bij het gebruik van onze website en diensten, (6) voor direct marketing doeleinden (zoals nieuwbrieven, tips over het gebruik en onderhoud van onze producten en overige direct marketing berichten), en (7) voor het bijhouden van administratie en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Klanten, Installateurs, leveranciers en andere professionals en zakelijke contacten

We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (1) om onze diensten en producten te kunnen leveren, (2) om onze relatie met jou te managen en contact te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te informeren over nieuwe of vernieuwde producten of diensten, (3) om installateurs makkelijk vindbaar te laten zijn voor onze klanten, (4) om installateurs te assisteren met de administratie, (5) om installateurs voordeel via het loyaliteitsprogramma aan te bieden en deel te laten nemen aan acties en prijsvragen, (5) om ons aanbod beter af te stemmen op de markt en installateur te ondersteunen bij het vinden van nieuwe klanten(6)bestellingen en orders te verwerken en te bezorgen (inclusief klantenservice en accountmanagement), (7) om onze dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren (8) om onze diensten te verbeteren en een betere ervaring te bieden bij het gebruik van onze website en diensten, (9) om contact te onderhouden en voor direct marketing doeleinden, (10) voor het bijhouden van de (financiële) administratie (11) voor de afhandeling van klachten en geschillen en om te voldoen aan onze wettelijke en (fiscale) verplichtingen.

Beveiliging en screening

Persoonsgegevens worden tot slot verwerkt om de belangen van Remeha te beschermen: (1) voor het opsporen en voorkomen van fraude, (2) om onze websites, netwerken, systemen, werknemers/contractanten en terreinen te beveiligen, (3) screening van eigenaren, belanghebbenden en directeuren van onze zakelijke klanten, leveranciers en zakenpartners om aan handelsvoorschriften, wetgeving tegen witwaspraktijken en/of omkoping en corruptie, en andere wettelijke vereisten te voldoen.

Juridische grondslag

We verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we daar een juridische grondslag voor hebben:

 • alleen de persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden vermeld, worden verwerkt;
 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (voorgenomen) overeenkomst waarbij jij betrokken bent;
 • indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting;
 • indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de door ons nagestreefde gerechtvaardigde belangen, tenzij deze belangen in strijd zijn met de fundamentele rechten en vrijheden van een persoon of personen; of (alleen indien wettelijk vereist) met jouw (uitdrukkelijke) toestemming.
 • in die gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op toestemming, en onderhevig is aan toepasselijke lokale wetgeving die anderszins bepaalt, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van verwerkingen vóór het intrekken van uw toestemming.
 • Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor secundaire doeleinden, die nauw met het oorspronkelijk doel in verband staan, zoals:

  • het opslaan, verwijderen of anonimiseren van jouw persoonsgegevens;
  • fraudepreventie, audits, onderzoeken, geschillenbeslechting of verzekeringsdoeleinden, rechtszaken en verweer tegen vorderingen;
  • statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek; of
  • naleving van wet- en/of regelgeving, inclusief naleving van wettelijke of reglementaire vereisten, waaronder rechtszaken en verweer tegen vorderingen.

  Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

  Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden op basis van jouw toestemming of in de volgende omstandigheden:

  • andere vennootschappen binnen de BDR Thermea Group, waaronder BDR Thermea Group B.V., waar dit noodzakelijk is voor interne administratieve doeleinden, bedrijfsstrategie, auditing en monitoring en onderzoek en ontwikkeling;
  • andere vennootschappen binnen de BDR Thermea Group die de producten en diensten aan ons leveren die wij vervolgens aan jou als onze klant aanbieden en leveren;
  • andere vennootschappen binnen de BDR Thermea Group voor aanbiedingen of om je te informeren over nieuwe/vernieuwde producten of diensten. Dit gebeurt uiteraard alleen met jouw toestemming en in alle gevallen zal de marketingcommunicatie uitsluitend door ons aan u worden verzonden;
  • door ons geautoriseerde vertegenwoordigers, dienstverleners (zoals hosting providers), partners en/of aannemers (zoals installateurs en monteurs) die op hun beurt jouw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan onderaannemers;
  • bevoegde publieke instanties (bijvoorbeeld opsporingsdiensten), overheidsinstanties, toezichthouders of de belastingdienst, indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt;
  • op verzoek van een derde kunnen wij jouw gegevens doorsturen naar een dergelijke derde als deze partij een gerechtvaardigd belang heeft op jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Uiteraard beoordelen wij, maar ook de verzoekende partij het gerechtvaardigd belang om te bepalen of en zo ja, welke informatie kan worden gedeeld.

  Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EEA

  Indien persoonsgegevens worden gedeeld met vennootschappen binnen de BDR Thermea Groep en/of geautoriseerde derden, dienstverleners, partners en/of (onder)aannemers die zich kunnen bevinden buiten het land waar u zich bevindt (waaronder ook buiten de EER), nemen we organisatorische, contractuele (gebaseerd op de EU Standaard Modelovereenkomsten) en wettelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Hoe beveiligen we je gegevens en hoe lang bewaren we deze?

  Wij treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies. Meer in het bijzonder maken wij voor sommige van onze diensten gebruik van versleuteling, passen wij authenticatie- en verificatieprocessen toe voor toegang tot onze diensten en beoordelen en evalueren wij regelmatig de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen.

  Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

  Wij slaan je gegevens op in onze systemen zo lang dit nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doelen. Daarna zullen we maatregelen nemen om de persoonsgegevens te verwijderen of te bewaren in een vorm die het niet langer mogelijk maakt om iemand te identificeren.

  Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met (zakelijke) klanten, leveranciers, installateurs en zakepartners worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 15 jaar daarna.

  Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard wanneer er een wettelijke reden is om dit te doen (in dat geval wordt de informatie verwijderd als deze niet langer vereist is voor het wettelijke doel) of b) een kortere periode wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens en er geen gerechtvaardigd belang meer is om deze te bewaren.

  Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

  Wij respecteren jouw rechten en streven er naar om jouw persoonsgegevens zo adequaat mogelijk te houden. Je hebt in dit verband het recht om:

  • bevestiging te vragen dat we bepaalde informatie over jou verwerken;
  • toegang te verkrijgen tot jouw persoonsgegevens;
  • correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens (maar alleen indien de gegevens niet meer nodig zijn voor een gerechtvaardigd zakelijk doel. Je kunt dit recht bijvoorbeeld niet uitoefenen indien er nog een betaling moet worden voltooid, of als je een geschil hebt met ons);
  • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
  • geen marketing communicatie meer te ontvangen;

  Voor het uitoefenen van je rechten kun je ons een e-mail sturen [privacy@remeha.be].

  Vragen of klachten

  Als je vragen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@remeha.be. Omdat wij onderdeel zijn van de BDR Thermea Group, kun je ook contact opnemen met de Legal Department van BDR Thermea Group B.V. via [privacy@bdrthermea.com].

  Uiteraard kun je ook per post met ons communiceren via onderstaand adres:

  T.a.v. afdeling privacy
  Remeha N.V.
  Koralenhoeve 10
  B-2160 Wommelgem

  Tot slot heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd aan de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: +32 (0)2 274 48 00, email: contact@apd-gba.be.