• Website
Geen resultaten gevonden.

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 18 juli 2019

Door te surfen naar https://www.remeha.be of één van de subdomeinen die behoren tot de officiële websites van de naamloze vennootschap “REMEHA”, met maatschappelijke zetel te Koralenhoeve 10, 2160 Wommelgem, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en met BTW nummer BE 0403.649.563 (hierna respectievelijk genoemd de “Website” en “Remeha”), deze informatie te consulteren of te gebruiken, aanvaardt u onderhavige voorwaarden en bepalingen.

Remeha kan deze voorwaarden en bepalingen, de inhoud van deze Website en/of de producten en diensten waarnaar wordt verwezen op deze Website op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, verbeteren en/of er veranderingen in aanbrengen. In voorkomend geval zal een gewijzigde versie van deze gebruiksvoorwaarden beschikbaar zijn op de Website.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment aangepast worden. Om die reden is en blijft het de verantwoordelijk van de bezoeker om steeds te controleren of een aangepaste versie van de gebruiksvoorwaarden op de Website werd geplaatst. Indien de bezoeker niet met die gewijzigde versie instemt, dient hij/zij het bezoek aan de Website onmiddellijk te staken.

Naast deze gebruiksvoorwaarden (http://usage.remeha.be), zijn ook onze privacy en cookie policy (http://privacy.remeha.be) en in geval van een klant en/of verkoop relatie onze verkoopvoorwaarden (http://conditions.remeha.be), garantietermijnen (http://warranty.remeha.be) en retourprocedure (http://returns.remeha.be) van toepassing.

Bezoekers die de voorwaarden van deze Website niet aanvaarden of namens het bedrijf dat ze vertegenwoordigen hiervoor niet bevoegd zijn, dienen hun bezoek onmiddellijk te staken.

Informatie en vrijwaringsclausule

De Website wordt ter beschikking gesteld “as is”, zonder enige garanties van welke aard dan ook.

De informatie die ter beschikking gesteld wordt dient louter als informatief beschouwd te worden. Hoewel Remeha al het redelijke heeft gedaan om juiste en actuele informatie op te nemen ten tijde van de laatste revisie, geeft Remeha geen enkele garantie of verklaring aangaande de correctheid of volledigheid van de informatie op haar Website. Remeha zal dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor (niet limitatieve opsomming) typfouten, onjuiste of niet complete informatie.

Als bezoeker erkent u dat u geen enkel recht heeft om informatie die Remeha op deze Website ter beschikking stelt noch geheel, noch ten dele aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te wijzigen.

Deze Website kan koppelingen of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van Remeha. Remeha zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inhoud van zo’n gekoppelde website of een koppeling in zo’n gekoppelde site. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend als dienstverlening aangeboden en dit gebaar betekent niet dat Remeha de inhoud of de aanbieder van de gekoppelde website goedkeurt. Remeha is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van Websites van derden die gekoppeld zijn aan deze Website. Het is verboden om deze Website geheel of gedeeltelijk te framen.

Remeha levert alle redelijke inspanningen om een veilige en vlotte surfervaring aan te bieden tijdens elk Website bezoek. Het internet is echter een complex netwerk waarbij steeds voorzichtigheid geboden is, Remeha kan niet garanderen dat uw Website bezoek ten allen tijde vlot en correct verloopt, alsook kan er als aanbieder geen sluitende bescherming geboden worden tegen virussen of malware. Bovendien garandeert Remeha niet dat de Website op ieder moment, vanop ieder apparaat en vanuit ieder land toegankelijk zal zijn. Meer bepaald biedt Remeha zoals gezegd geen enkele garantie met betrekking tot de Website.

Intellectueel eigendom en toegestaan gebruik

Tenzij anders aangegeven zijn de materialen die worden weergegeven op deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle teksten, beelden, redactionele materialen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen, namen, logo’s, handelsmerken en servicemerken eigendom van Remeha en/of een van zijn dochtermaatschappijen, partners of licentieverleners en beschermd door het copyright, het handelsmerkrecht en andere wetten op het intellectuele eigendom. Het bezoeken van onze Websites geeft u als bezoeker geen enkel recht op (her)gebruik van de getoonde materialen. Toegang tot onze Website wordt enkel verschaft indien en voor zover de bezoeker alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de (inhoud van de) Website respecteert.

Als bezoeker mag U, behoudens wat verder in deze gebruiksvoorwaarden wordt bepaald, geen materiaal (of een deel ervan) reproduceren, doorgeven, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren, behoudens mits uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming hiertoe vanwege Remeha. Remeha kan echter nooit verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop content (her)gebruikt wordt en kan dus ook geen aansprakelijkheid hierover aanvaarden.

Niettegenstaande hetgeen bovenstaand bepaald, mag u als bezoeker wel:

Het materiaal op deze Website afdrukken of downloaden voor uw eigen, niet-commerciële, informatieve en persoonlijke gebruik; Het materiaal op deze Website kopiëren met het doel het, zonder commerciële doeleinden, te verzenden naar individuele anderen om hen persoonlijk te informeren, op voorwaarde dat u Remeha als de eigenaar en bron van het materiaal noemt en dat u de anderen erover informeert dat deze voorwaarden en bepalingen op hen van toepassing zijn en door hen moeten worden nageleefd. Artikels delen via andere platformen zoals sociale media met het oog op het verschaffen van informatie of publiciteit maken voor ons merk, producten of diensten zonder dat dit een negatieve impact heeft voor Remeha. Materialen die gedownload worden op een later tijdstip (her)gebruiken in overeenstemming met de vermeldde toepasselijke voorwaarden. In de mate dat Remeha downloadbare content ter beschikking stelt op de Website, mag deze content enkel gebruikt worden in overeenstemming met de eventueel bijkomend toepasselijke voorwaarden.

Ieder misbruik dat de bezoeker maakt van bovenstaande toegelaten handelingen met betrekking tot de (informatie op de) Website, geeft Remeha het recht om de bezoeker de toegang tot de Website met onmiddellijke ingang te ontzeggen voor een periode die Remeha zelf bepaalt. Voorts zal de bezoeker alle gedownloade informatie/materialen afkomstig van de Website onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na kennisgeving door Remeha onherroepelijk vernietigen/verwijderen en Remeha hiervan een bewijs bezorgen op eerste verzoek.

Bovendien zal de bezoeker aan Remeha in voorkomend geval een forfaitaire schadevergoeding van tienduizend EURO (€ 10.000,00) per inbreuk betalen, te vermeerderen met duizend EURO (€ 1.000,00) per dag dat de inbreuk voortduurt), en onverminderd het recht van Remeha een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

Onverminderd de andere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kan Remeha geen garanties bieden dat de Website(s) tegemoet komen aan de vereisten die de gebruiker stelt en/of dat deze volledig of gedeeltelijk compatibel is met de hardware en software die de bezoeker gebruikt. Bovendien sluit Remeha haar aansprakelijkheid in deze uit tot het maximaal door de wet toegelaten niveau.

Als bezoeker ziet u af van enige en iedere aansprakelijkheidvordering jegens Remeha voor elke schade (zoals gedefinieerd in de artikelen 1149-1151 van het Burgerlijk Wetboek) die het gevolg is van uw bezoek aan dan wel uw gebruik van de Website(s).

De bezoeker van de Website(s) zal Remeha vrijwaren en volledig vergoeden in geval van een aansprakelijkheidsvordering jegens Remeha welke (rechtstreeks of onrechtstreeks) volgt uit het gebruik van de Website door de betreffende bezoeker. In geval van een betwisting zal de bezoeker te goeder trouw meewerken met Remeha ter verdediging van zulke claims en Remeha via aangekende post op de hoogte houden ivm relevante ontwikkelingen.

Indien één (of meerdere bepalingen) van deze gebruiksvoorwaarden nietig of door ongeldigheid aangetast zouden zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. De bevoegde rechtbank zal in voorkomend geval de bevoegdheid hebben de nietige of door ongeldigheid aangetaste bedingen te matigen.

Deze gebruiksvoorwaarden werden opgesteld naar, en dienen geïnterpreteerd te worden overeenkomstig, het Belgische recht. Ieder geschil in verband met de interpretatie en/of geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden zal behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Remeha.